Spis treści
Statut stowarzyszenia
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony
ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

1.        Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.        Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3.        Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:

1).   składek członkowskich,

2).   darowizn, zapisów i spadków,

3).   dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

4).   majątku Stowarzyszenia,

5).   ofiarności publicznej,

6).   oraz innych źródeł.

§ 27

Stowarzyszenie nie może:

1.        udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

2.        przekazywać swego majątku na rzecz  członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do  osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.        wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4.        dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 28

1.      W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.      Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 29

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.