Spis treści
Statut stowarzyszenia
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ II

TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 5

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w Poznaniu;

2.      W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

 

ROZDZIAŁ III

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1.      Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pożytku publicznego
w sferze:

a)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

b)      ochrony i promocji zdrowia;

c)      krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

d)      bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

e)      działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

f)        upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 7

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

1.        podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej, zachowania zdrowia człowieka,
krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

2.        planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności umysłowej i fizycznej, w oparciu o możliwości obiektowe
i sprzętowe przedszkoli i szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców,
a także sympatyków Stowarzyszenia;

3.        angażowanie dzieci do różnorodnych form aktywności intelektualnej i ruchowej dostosowanych do wieku, zainteresowań i stopnia sprawności;

4.        uczestniczenie w życiu kulturalno – społecznym miasta;

5.        organizowanie innych zajęć, mających na celu rozwój intelektualny oraz krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;

6.        realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;

7.        realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

8.        rozwijanie kontaktów i współpracy poza granicami kraju z organizacjami
i instytucjami o podobnych celach;

9.        pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych;

10.    współudział w rozbudowie, remontach i utrzymaniu pomieszczeń służących celom edukacyjnym oraz ich wyposażeniu, a także urządzeń i sprzętu sportowego;

11.    integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców na terenie swego działania.

§ 8

1.      Prowadzenie działalności pożytku publicznego określonej w §6 Stowarzyszenie realizuje we współdziałaniu z dyrektorami przedszkoli i szkół, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami realizującymi podobne cele.

2.      Działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością odpłatną. Ostateczną decyzję podejmuje jednak każdorazowo Zarząd.

3.      Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w §6.