Spis treści
Statut stowarzyszenia
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

STATUT STOWARZYSZENIA „UŚMIECH DZIECIŃSTWA”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieciństwa” zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1.      Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo oraz oznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa. Znak graficzny zatwierdza Zarząd.

2.      Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 4

1.      Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków, ale może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników;

2.      Stowarzyszenie służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

3.      Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód przeznaczany jest na cele statutowe.

4.      Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej;

5.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, apolitycznym i trwałym zrzeszeniem.

6.      Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.